Hàm Đọc Số Thành Chữ trong Appsheet: Giải pháp tối ưu cho nghiệp vụ kinh doanh

Hàm Đọc Số Thành Chữ trong Appsheet: Giải pháp tối ưu cho nghiệp vụ kinh doanh

Tạo ứng dụng di động và web dễ dàng với Appsheet

Appsheet là công cụ mạnh mẽ cho phép bạn tạo các ứng dụng di động và web mà không cần viết mã phức tạp. Ứng dụng của bạn có thể phục vụ nhiều mục đích khác nhau, bao gồm tạo báo cáo, hóa đơn, quản lý dữ liệu,...

Hàm đọc số thành chữ: Tự động hóa hiệu quả

Trong các nghiệp vụ kinh doanh, việc đọc số thành chữ là một yêu cầu phổ biến. Ví dụ: bạn cần ghi số tiền bằng chữ trong hóa đơn hoặc báo giá. Việc thực hiện thủ công tốn thời gian và dễ xảy ra sai sót.

Hàm đọc số thành chữ trong Appsheet là giải pháp giúp bạn tự động hóa việc chuyển đổi số sang chữ một cách chính xác và hiệu quả. Hàm này có hai phiên bản: tiếng Việt và tiếng Anh, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng.

Cách sử dụng đơn giản:

  1. Sao chép mã hàm phù hợp với ngôn ngữ bạn muốn sử dụng.
  2. Mở file template của ứng dụng Appsheet.
  3. Chọn toàn bộ nội dung cần chuyển đổi.
  4. Nhấn Ctrl + H để mở hộp thoại "Find and Replace".
  5. Dán mã hàm đọc số thành chữ vào phần "Replace with".
  6. Thay thế cột chứa giá trị số cần chuyển đổi (ví dụ: "Tổng Cộng BG" hoặc "Tổng cộng").
  7. Nhấn "Replace All" để thay thế tất cả giá trị số bằng chữ.

Lưu ý:

  • Ghi nguồn "hocdata.online" hoặc "hocdatacunghoa" khi chia sẻ bài viết.

Lợi ích khi sử dụng hàm đọc số thành chữ:

  • Version tiếng Việt:

<<upper(mid(trim(SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,1),"1","một trăm","2","hai trăm","3","ba trăm","4","bốn trăm","5","năm trăm","6","sáu trăm","7","bảy trăm","8","tám trăm","9","chín trăm","")&" "&SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),2,1),"0",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,1)="0","",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),3,1)="0","","lẻ")),"1","mười","2","hai mươi","3","ba mươi","4","bốn mươi","5","năm mươi","6","sáu mươi","7","bảy mươi","8","tám mươi","9","chín mươi","")&" "&SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),3,1),"0",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,2)="00","","tỷ"),"1",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,2)="00","một tỷ",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),2,1)="0","một tỷ",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),2,1)="1","một tỷ","mốt tỷ"))),"2","hai tỷ","3","ba tỷ","4","bốn tỷ","5",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,2)="00","năm tỷ","lăm tỷ"),"6","sáu tỷ","7","bảy tỷ","8","tám tỷ","9","chín tỷ","")&" "&SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),4,1),"0",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,3)="000","",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),5,2)="00","","không trăm")),"1","một trăm","2","hai trăm","3","ba trăm","4","bốn trăm","5","năm trăm","6","sáu trăm","7","bảy trăm","8","tám trăm","9","chín trăm","")&" "&SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),5,1),"0",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,4)="0000","",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),6,1)="0","","lẻ")),"1","mười","2","hai mươi","3","ba mươi","4","bốn mươi","5","năm mươi","6","sáu mươi","7","bảy mươi","8","tám mươi","9","chín mươi","")&" "&SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),6,1),"0",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,5)="00000","",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),4,2)="00","","triệu")),"1",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,5)="00000","một triệu",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),5,1)="0","một triệu",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),5,1)="1","một triệu","mốt triệu"))),"2","hai triệu","3","ba triệu","4","bốn triệu","5",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,5)="00000","năm triệu","lăm triệu"),"6","sáu triệu","7","bảy triệu","8","tám triệu","9","chín triệu","")&" "&SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),7,1),"0",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,6)="000000","",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),8,2)="00","","không trăm")),"1","một trăm","2","hai trăm","3","ba trăm","4","bốn trăm","5","năm trăm","6","sáu trăm","7","bảy trăm","8","tám trăm","9","chín trăm","")&" "&SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),8,1),"0",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,7)="0000000","",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),9,1)="0","","lẻ")),"1","mười","2","hai mươi","3","ba mươi","4","bốn mươi","5","năm mươi","6","sáu mươi","7","bảy mươi","8","tám mươi","9","chín mươi","")&" "&SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),9,1),"0",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,8)="00000000","",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),7,2)="00","","nghìn")),"1",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,8)="00000000","một nghìn",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),8,1)="0","một nghìn",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),8,1)="1","một nghìn","mốt nghìn"))),"2","hai nghìn","3","ba nghìn","4","bốn nghìn","5",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,8)="00000000","năm nghìn","lăm nghìn"),"6","sáu nghìn","7","bảy nghìn","8","tám nghìn","9","chín nghìn","")&" "&SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),10,1),"0",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,9)="000000000","",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),11,2)="00","","không trăm")),"1","một trăm","2","hai trăm","3","ba trăm","4","bốn trăm","5","năm trăm","6","sáu trăm","7","bảy trăm","8","tám trăm","9","chín trăm","")&" "&SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),11,1),"0",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,10)="0000000000","",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),12,1)="0","","lẻ")),"1","mười","2","hai mươi","3","ba mươi","4","bốn mươi","5","năm mươi","6","sáu mươi","7","bảy mươi","8","tám mươi","9","chín mươi","")&" "&SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),12,1),"0",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,11)="00000000000","","đồng"),"1",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,11)="00000000000","một đồng",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),11,1)="0","một đồng",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),11,1)="1","một đồng","mốt đồng"))),"2","hai đồng","3","ba đồng","4","bốn đồng","5",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,11)="00000000000","năm đồng","lăm đồng"),"6","sáu đồng","7","bảy đồng","8","tám đồng","9","chín đồng","")),1,1))&mid(trim(SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,1),"1","một trăm","2","hai trăm","3","ba trăm","4","bốn trăm","5","năm trăm","6","sáu trăm","7","bảy trăm","8","tám trăm","9","chín trăm","")&" "&SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),2,1),"0",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,1)="0","",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),3,1)="0","","lẻ")),"1","mười","2","hai mươi","3","ba mươi","4","bốn mươi","5","năm mươi","6","sáu mươi","7","bảy mươi","8","tám mươi","9","chín mươi","")&" "&SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),3,1),"0",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,2)="00","","tỷ"),"1",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,2)="00","một tỷ",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),2,1)="0","một tỷ",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),2,1)="1","một tỷ","mốt tỷ"))),"2","hai tỷ","3","ba tỷ","4","bốn tỷ","5",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,2)="00","năm tỷ","lăm tỷ"),"6","sáu tỷ","7","bảy tỷ","8","tám tỷ","9","chín tỷ","")&" "&SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),4,1),"0",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,3)="000","",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),5,2)="00","","không trăm")),"1","một trăm","2","hai trăm","3","ba trăm","4","bốn trăm","5","năm trăm","6","sáu trăm","7","bảy trăm","8","tám trăm","9","chín trăm","")&" "&SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),5,1),"0",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,4)="0000","",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),6,1)="0","","lẻ")),"1","mười","2","hai mươi","3","ba mươi","4","bốn mươi","5","năm mươi","6","sáu mươi","7","bảy mươi","8","tám mươi","9","chín mươi","")&" "&SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),6,1),"0",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,5)="00000","",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),4,2)="00","","triệu")),"1",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,5)="00000","một triệu",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),5,1)="0","một triệu",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),5,1)="1","một triệu","mốt triệu"))),"2","hai triệu","3","ba triệu","4","bốn triệu","5",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,5)="00000","năm triệu","lăm triệu"),"6","sáu triệu","7","bảy triệu","8","tám triệu","9","chín triệu","")&" "&SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),7,1),"0",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,6)="000000","",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),8,2)="00","","không trăm")),"1","một trăm","2","hai trăm","3","ba trăm","4","bốn trăm","5","năm trăm","6","sáu trăm","7","bảy trăm","8","tám trăm","9","chín trăm","")&" "&SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),8,1),"0",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,7)="0000000","",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),9,1)="0","","lẻ")),"1","mười","2","hai mươi","3","ba mươi","4","bốn mươi","5","năm mươi","6","sáu mươi","7","bảy mươi","8","tám mươi","9","chín mươi","")&" "&SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),9,1),"0",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,8)="00000000","",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),7,2)="00","","nghìn")),"1",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,8)="00000000","một nghìn",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),8,1)="0","một nghìn",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),8,1)="1","một nghìn","mốt nghìn"))),"2","hai nghìn","3","ba nghìn","4","bốn nghìn","5",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,8)="00000000","năm nghìn","lăm nghìn"),"6","sáu nghìn","7","bảy nghìn","8","tám nghìn","9","chín nghìn","")&" "&SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),10,1),"0",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,9)="000000000","",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),11,2)="00","","không trăm")),"1","một trăm","2","hai trăm","3","ba trăm","4","bốn trăm","5","năm trăm","6","sáu trăm","7","bảy trăm","8","tám trăm","9","chín trăm","")&" "&SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),11,1),"0",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,10)="0000000000","",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),12,1)="0","","lẻ")),"1","mười","2","hai mươi","3","ba mươi","4","bốn mươi","5","năm mươi","6","sáu mươi","7","bảy mươi","8","tám mươi","9","chín mươi","")&" "&SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),12,1),"0",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,11)="00000000000","","đồng"),"1",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,11)="00000000000","một đồng",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),11,1)="0","một đồng",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),11,1)="1","một đồng","mốt đồng"))),"2","hai đồng","3","ba đồng","4","bốn đồng","5",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,11)="00000000000","năm đồng","lăm đồng"),"6","sáu đồng","7","bảy đồng","8","tám đồng","9","chín đồng","")),2,1000)>>.

Công thức version tiếng Việt

Version tiếng AnhSay Total in US Dollar:    <<SWITCH(        mid(            RIGHT("000000000000"&FLOOR([Tổng tiền]),12),6,1),            "1","one million ","2","two million ","3","three million ","4","four million ","5","five million ","6","six million ","7","seven million","8","eight million ","9","nine million ","")&    SWITCH(        mid(            RIGHT("000000000000"&FLOOR([Tổng tiền]),12),7,1),    "1","one hundred ","2","two hundred ","3","three hundred ","4","four hundred ","5","five hundred ","6","six hundred ","7","seven hundred ","8","eight hundred ","9","nine hundred ","")&    IF(        and(FLOOR(INDEX(EXTRACTNUMBERS(mid(RIGHT("000000000000"&FLOOR([Tổng tiền]),12),8,1)),1))>1 ,INDEX(EXTRACTNUMBERS(mid(RIGHT("000000000000"&FLOOR([Tổng tiền]),12),9,1)),1)>0);        SWITCH(        mid(RIGHT("000000000000"&FLOOR([Tổng tiền]),12),8,1),               "2","twenty-", "3","thirty-", "4","forty-", "5","fifty-", "6","sixty-", "7","seventy-", "8","eighty-", "9","ninety-",""),"")        & IF(    and(FLOOR(INDEX(EXTRACTNUMBERS(mid(RIGHT("000000000000"&FLOOR([Tổng tiền]),12),8,1)),1))>1 ,mid(RIGHT("000000000000"&FLOOR([Tổng tiền]),12),9,1)="0"); SWITCH(        mid(RIGHT("000000000000"&FLOOR([Tổng tiền]),12),8,1),               "2","twenty thousand", "3","thirty thousand", "4","forty thousand", "5","fifty thousand", "6","sixty thousand", "7","seventy thousand", "8","eighty thousand", "9","ninety thousand","");             IF(         and(FLOOR(INDEX(EXTRACTNUMBERS(mid(RIGHT("000000000000"&FLOOR([Tổng tiền]),12),8,2)),1))<20,FLOOR(INDEX(EXTRACTNUMBERS(mid(RIGHT("000000000000"&FLOOR([Tổng tiền]),12),8,2)),1))>9),                   SWITCH(        mid(RIGHT("000000000000"&FLOOR([Tổng tiền]),12),8,2),           "10","ten thousand ","11","eleven thousand ","12","twelve thousand ","13","thirteen thousand ","14","fourteen thousand ","15","fifteen thousand ","16","sixteen thousand ","17","seventeen thousand ","18","eighteen thousand ","19","nineteen thousand ","");           SWITCH(        mid(RIGHT("000000000000"&FLOOR([Tổng tiền]),12),9,1),            "1","one thousand ","2","two thousand ","3","three thousand ","4","four thousand ","5","five thousand ","6","six thousand ","7","seven thousand ","8","eight thousand ","9","nine thousand ",            "") ) )  &          SWITCH(        mid(            RIGHT("000000000000"&FLOOR([Tổng tiền]),12),10,1),    "1"," one hundred ","2"," two hundred ","3"," three hundred ","4"," four hundred ","5"," five hundred ","6"," six hundred ","7"," seven hundred ","8"," eight hundred ","9"," nine hundred ","")&    IF(        and(FLOOR(INDEX(EXTRACTNUMBERS(mid(RIGHT("000000000000"&FLOOR([Tổng tiền]),12),11,2)),1))<20,FLOOR(INDEX(EXTRACTNUMBERS(mid(RIGHT("000000000000"&FLOOR([Tổng tiền]),12),11,2)),1))>9),    SWITCH(        mid(            RIGHT("000000000000"&FLOOR([Tổng tiền]),12),11,2),        "10","ten","11","eleven","12","twelve","13","thirteen","14","fourteen","15","fifteen","16","sixteen","17","seventeen","18","eighteen","19","nineteen",""),    IF(        FLOOR(INDEX(EXTRACTNUMBERS(mid(RIGHT("0000000000000"&FLOOR([Tổng tiền]),12),11,2)),1))>19,    SWITCH(        mid(RIGHT("0000000000000"&FLOOR([Tổng tiền]),12),11,1),            "2","twenty", "3","thirty", "4","forty", "5","fifty", "6","sixty", "7","seventy", "8","eighty", "9","ninety","")&             IF(AND(FLOOR(INDEX(EXTRACTNUMBERS(mid(RIGHT("0000000000000"&FLOOR([Tổng tiền]),12),11,1)),1))>0,FLOOR(INDEX(EXTRACTNUMBERS(mid(RIGHT("0000000000000"&FLOOR([Tổng tiền]),12),12,1)),1))>0),"-"," ")&      SWITCH(        mid(RIGHT("0000000000000"&FLOOR([Tổng tiền]),12),12,1),            "1","one","2","two","3","three","4","four","5","five","6","six","7","seven","8","eight","9","nine",""),                SWITCH(        mid(RIGHT("0000000000000"&FLOOR([Tổng tiền]),12),12,1),            "1","one","2","two","3","three","4","four","5","five","6","six","7","seven","8","eight","9","nine","")))       &  IF([Tổng tiền]>1," dollars";" dollar")    & IF([Tổng tiền]=FLOOR([Tổng tiền]),""," and "&IF(        and(FLOOR(INDEX(EXTRACTNUMBERS(right(text([Tổng tiền] -FLOOR([Tổng tiền])),2)),1))<20,FLOOR(INDEX(EXTRACTNUMBERS(right(text([Tổng tiền] -FLOOR([Tổng tiền])),2)),1))>9),    SWITCH(        right(text([Tổng tiền] -FLOOR([Tổng tiền])),2),        "10","ten","11","eleven","12","twelve","13","thirteen","14","fourteen","15","fifteen","16","sixteen","17","seventeen","18","eighteen","19","nineteen",""),    IF(       INDEX(EXTRACTNUMBERS(right(text([Tổng tiền] -FLOOR([Tổng tiền])),2)),1)>19,    SWITCH(         left(right(text([Tổng tiền] -FLOOR([Tổng tiền])),2),1),            "2","twenty", "3","thirty", "4","forty", "5","fifty", "6","sixty", "7","seventy", "8","eighty", "9","ninety","")&             IF( and(INDEX(EXTRACTNUMBERS(right(text([Tổng tiền] -FLOOR([Tổng tiền])),2)),1)>1,INDEX(EXTRACTNUMBERS(right(right(text([Tổng tiền] -FLOOR([Tổng tiền])),2),1)),1)>0),"-"," ")&      SWITCH(    INDEX(EXTRACTNUMBERS(right(text([Tổng tiền] -FLOOR([Tổng tiền])),1)),1),            "1","one","2","two","3","three","4","four","5","five","6","six","7","seven","8","eight","9","nine",""),             SWITCH(    INDEX(EXTRACTNUMBERS(right(text([Tổng tiền] -FLOOR([Tổng tiền])),1)),1),            "1","one","2","two","3","three","4","four","5","five","6","six","7","seven","8","eight","9","nine","")            ))&            if(INDEX(EXTRACTNUMBERS(right(text([Tổng tiền] -FLOOR([Tổng tiền])),2)),1)=1," cent"," cents"))>>
Công thức Version tiếng Anh

Nếu bạn đang tìm hiểu các khóa học về Google Appsheet có thể tham khảo qua các khóa học về Google Appsheet tại đây: https://www.hocdata.online/

Từ khóa: #appsheet #hoadata #hocappsheetonline #hocappsheet #googleappsheet #googlesheet #hocdataonline

Read more