Tối ưu hóa ứng dụng AppSheet với hàm LINKTOFORM(): Hướng dẫn chi tiết và ứng dụng thực tế

Tối ưu hóa ứng dụng AppSheet với hàm LINKTOFORM(): Hướng dẫn chi tiết và ứng dụng thực tế

LINKTOFORM() là gì?

LINKTOFORM() là một hàm mạnh mẽ trong AppSheet, cho phép bạn tạo liên kết  (deep link) đến một biểu mẫu (form) trong ứng dụng của mình. Cách làm này giúp bạn điền trước một hoặc nhiều cột trong biểu mẫu, đơn giản hóa quy trình nhập liệu và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Cú pháp:

LINKTOFORM(form-name, column1, value1, column2, value2, ...)
  • form-name: Tên của biểu mẫu đích.
  • column1, value1, column2, value2,...: Các cặp cột và giá trị tương ứng để điền trước.

Ví dụ:

LINKTOFORM("Đơn hàng", "Khách hàng", [_THISROW].[Khách hàng], "Địa chỉ giao hàng", [Địa chỉ])

Công thức này sẽ mở biểu mẫu "Đơn hàng" và tự động điền thông tin "Khách hàng" và "Địa chỉ giao hàng" dựa trên dữ liệu của hàng hiện tại.

Ứng dụng thực tế:

  1. Tạo quy trình làm việc liền mạch: Dẫn người dùng đến đúng biểu mẫu với các trường đã điền sẵn, giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu lỗi nhập liệu.

VD: Bạn muốn thu tiền một đơn hàng, thay vì phải vào mục thu tiền mới có thể tạo phiếu thu, thì bạn tạo thêm một nút thu tiền tại đơn hàng bán để có thể ghi nhận thông tin thu tiền ngay khi vừa tạo đơn hàng.

Tạo action Linktoform() để mở phiếu thu tiền ngay trong đơn hàng.

2. Tạo các hành động tùy chỉnh: Sử dụng LINKTOFORM() trong Action để tạo các nút hoặc tạo dòng mới với các thông tin được cài đặt sẵn giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu và tăng độ chính xác thông tin.

Ứng dụng thường gặp là tạo action Copy bằng linktoform() thay vì sử dụng action copy có sẵn trong appsheet. Sử dụng linktoform() giúp bạn cài đặt các số liệu mặc định thay vì copy toàn bộ các cột của dòng.

VD: Ở đây trong bảng sản phẩm của mình cài đặt một nút copy sản phẩm để tạo nhanh một sản phẩm có tính chất tương tự.

Tuy nhiên mình đã cài đặt rất nhiều công thức tại mục Intial value, nếu sử dụng hàm copy thì các giá trị này sẽ không được tính toán chính xác theo công thức, mà sẽ copy giá trị của sản phẩm được copy, việc này sẽ dẫn đến sai sót dữ liệu nếu mình quên kiểm tra điều chỉnh các giá trị sau khi copy.

Vì vậy, thay vì sử dụng action copy. Mình sử dụng hàm Linktoform() và chỉ định nội dung nên copy như: khách hàng, đặc tính v.v ...Các giá trị không phụ thuộc vào tính toán có sẵn trong cài đặc ban đầu, hoặc tính toán lại bằng công thức khác cũng có thể cài đặc công thức đó trong hàm linktoform().

LINKTOFORM("DMSP", "Khách hàng", [_THISROW].[khach_hang], "Đặc tính", [dac_tinh])

Kết luận:

Hàm LINKTOFORM() là một công cụ hữu ích giúp bạn tối ưu hóa ứng dụng AppSheet, mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Hãy khám phá và áp dụng hàm này vào dự án của bạn để khai thác hết tiềm năng của nó!

Read more